PDF Tisk Email

Výše dotace

 

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření v %

Míra podpory Kč/m2

A0 ≥ 20 330 - 2 100 dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy
A1 ≥ 40 330 - 2 100 dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy
A2 ≥ 50 400 - 2 750 dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy
A3 ≥ 60 550 - 3 800 dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy
A.4 Zajištění odborného posudku a technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3

25 000 Kč

Max.15% z dotace na opatření

 

Pozn. k A4: Celková výše podpory v této podoblasti je bonifikována částkou 2 000 Kč nad stanovený limit 25 000 Kč v případě použití materiálů s vydanou environmentální deklarací produktu (dále jen „EPD“). Podmínkou pro poskytnutí této bonifikace je použití materiálů s vydaným EPD na minimálně 50 % výměry zateplovaných konstrukcí.

 

Typ konstrukce A.0 a A.1
(Kč/m2)
A.2
(Kč/m2)
A.3
(Kč/m2)
Obvodová stěna
500
600 800
Střecha
500
600 800
Výplně otvorů
2 100
2 750 3 800
Podlaha terénu
700
900 1 200
Ostatní konstrukce, stropy
330 400 550

 

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

 

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů.

 

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

B.1  Měrná roční potřeba tepla na vytápění ≤ 20 EA [kWh.m-2.rok-1] 350 000 Kč
B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění ≤ 15 EA [kWh.m-2.rok-1] 500 000 Kč
B.3 Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B.1 nebo B.2 35 000 Kč

 

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory B.3 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

 

Maximální velikost novostavby rodinného domu je 350 m2

 

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 % 50 000 Kč
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 50 % 100 000 Kč
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 % 50 000 Kč
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 % 50 000 Kč
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 50 % 100 000 Kč
C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda 50 % 100 000 Kč
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda> 50 % 75 000 Kč
C.1.8 Plynové kondenzační kotle 50 % 18 000 Kč

 

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 % 40 000 Kč
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 50 % 80 000 Kč
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 % 40 000 Kč
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 % 40 000 Kč
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 50 % 80 000 Kč
C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 50 % 80 000 Kč
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda> 50 % 60 000 Kč
C.2.8 Plynové kondenzační kotle 50 % 15 000 Kč

 

na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1

 

podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za ekologicky šetrné zdroje

 

podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem

 

podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy

 

C.3 - Instalace termických solárních systémů

C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 50 % 35 000 Kč
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 % 50 000 Kč

 

podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných)

 

podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

 

C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 50 % 100 000 Kč
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 50 % 75 000 Kč

 

podat žádost o podporu v této podoblasti je možné pouze v kombinaci s oblastí podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů)

 

minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %

 

C.5 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.1, C.2, C.3 a C.4

C.5 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory 5 000 Kč

 

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z dotace na opatření v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

 

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy. Způsobilými výdaji však nejsou výdaje spojené s úpravou otopné soustavy objektu (např. výměna či instalace radiátorů, výměna rozvodů topné vody s výjimkou zapojení zdroje v kotelně či technické místnosti).

V podoblasti podpory C.4 je způsobilým výdajem také měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory C.5 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku.

 

Majitelé rodinných domů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji mají vzhledem k vysokému zatížení ovzduší oproti ostatním krajům o 10 % vyšší podporu. Zvýšení dotace se týká všech tří oblastí podpory. Nevztahuje se na posudek, dozor, měření vzduchotěsnosti.