PDF Tisk Email

Chci odborný posudek

 

Co je odborný posudek?

Soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Požadovaný rozsah odborného posudku je stanoven v Příloze č. II/8 Směrnice.

Odborný posudek je nutné předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko příslušného stavebního úřadu, tj. i v případě, že stavební úprava nevyžaduje ani ohlášení stavebního záměru, ani stavební povolení.

Odborný posudek se předkládá v jednom vyhotovení v listinné podobě.

Odborný posudek je soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci.

K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá odborný posudek, z něhož je patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření, a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené Programem. Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory.

 

Co je Energetický posudek ?

Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, a je proveden podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v minimálním rozsahu stanoveném v Příloze č. II/8 Směrnice.

Energetický posudek musí být řádně proveden energetickým specialistou (oprávněné osoby podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), a to dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

 

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude řádně provedená autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem (autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat minimálně body uvedené dále v textu.


Jsme autorizovanou osobou v oboru technika prostředí, specializace technická zařízení staveb a pozemní stavitelství ČKAIT.


Jsme energetickým specialistou jmenovaným MPO s oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků.


V případě, že máte zájem o Odborný posudek v oblasti A Zateplení nebo v oblasti C.2 Výměna zdroje tepla pokračujte na Úvodní dotazník pro oblast A a C.2, pokud máte zájem o Odborný posudek na solární systém pokračujte vyplněním dotazníku C3.